Innovasjon gjennom samhandling: Hvordan innoverer bedrifter i Troms? (VRI 2)

Innovasjon gjennom samhandling: Hvordan innoverer bedrifter i Troms? (VRI 2)

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd Troms fylkeskommune

Samarbeidspartnere: 

VRI Troms

Bakgrunn 

Hovedmålet for prosjektet Innovasjon gjennom samhandling – hvordan innoverer bedrifter i Troms? er å utvikle kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser utfoldes i regionens næringsliv og bidra til å styrke og utvikle regional samhandling og innovasjon.

Problemstilling

Prosjektet skal utvikle kunnskap om faktorer som bidrar til å hemme og fremme nyskaping i regionens næringsliv: Hvordan stimulerer samarbeid internt i og mellom bedrifter til innovasjon og utvikling? Prosjektets fokus er på ideens vandring fram til nytt produkt, mobilisering av ansatte i innovasjonsprosessene og innovasjon som sosiale, tillitsbaserte prosesser.

Prosjektet skal også gjøre en følgeforskning av virkemiddelbrukere i VRI Troms. Hovedfokus i denne studien er å avdekke VRI-virkemidlenes innovasjonsstimulerende effekter.

Metode og empiri

Prosjektet er forankret i kvalitativ metode og vi er i gang med en tverrfaglig studie av hvordan tillitsklima, samarbeid mellom ledelse og ansatte, bedriftens strategier og samhandling mellom bedrift og omgivelser preger innovasjonsprosessene innad i bedriftene. Betydningen av kjønn og miljøengasjement som innovasjonsdrivere skal også undersøkes.

Prosjektet skal studere innovasjon i marin bioteknologi og reiseliv, to av satsningsområdene til VRI Troms. Både reiseliv og marin bioteknologi henvender seg til det internasjonale markedet og er lokalisert i periferien i forhold til disse. Forskjellene og likhetene mellom næringene gjør det interessant å innhente sammenlignbare data. Å bruke kontrast som analytisk grep bidrar til å framheve både særegne og generelle trekk knyttet til innovasjon i de to næringene og til innovasjon som sosial prosess.

Resultater

Forskningsprosjektet skal bidra til nytte på samfunns- og bedriftsnivå gjennom bred og langsiktig kunnskapsformidling. I tillegg til å utvikle vitenskapelig kunnskap om innovasjonsprosesser i små bedrifter, skal prosjektet arbeide aktivt for å tilbakeføre kunnskap til næringslivet og derigjennom bidra til å styrke bedriftenes innovasjonsevne.

Kunnskap om betingelser for innovasjon vil kunne ha relevans for styrking av innovasjon i offentlig sektor og bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for innovasjonspolitikken.

VRI 1

VRI 1 - Fra nettverkt til klynge  - Utvikling gjennom samhandling, ble gjennomført under Noruts ledelse fra 2008. 

Forskningsprosjektet skulle bidra til utviklingen av den innovasjonsfremmende samhandlingen i Troms fylke, og er en integrert del av VRI-prosjektet i Troms. Prosjektet skal følge, studere og samarbeide med aktører i et bedriftsnettverk i Troms, som opererer innen et relativt nytt forskningsfelt med økende kommersiell betydning i nordnorsk sammenheng, marin bioteknologi. Nettverket, Forum for bioteknologi i Nord-Norge (FBN), er utviklet i tett samarbeid med det regionale virkemiddelapparatet og lokale FoU-miljøet i Troms, og har en uttalt målsetting om å utvikle seg i retning av en klynge. Prosjektet skal finne ut hva det er som fremmer, eventuelt hemmer, utviklingen av dette nettverket med referanse til bedriftsinterne prosesser, samarbeidet mellom bedriftene og samhandlingen med andre regionale aktører innen en såkalt Trippel Helix-modell.

Prosjektets bidrag er tredelt. Det skal i første rekke bidra til kunnskapsproduksjon knyttet til klynger og klyngedannelser. Det andre bidraget består i å anvende denne kunnskapen til videre utvikling av nettverket, samt til å støtte opp om utviklingen av det regionale VRI-partnerskapet. Disse to bidragene henger sammen ved at prosjektet vil forene aksjon med forskning på bedriftsnivå, nettverksnivå og partnerskapsnivå. Prosjektets tredje bidrag vil være å analysere nettverksdynamikk og klyngeutvikling i et historisk perspektiv.. Det er et mål at kunnskapen som prosjektet genererer vil bidra til at framtidige innovasjons- og klyngeutviklingsprogrammer tar hensyn til at norske regioner har ulike historiske, kulturelle, geografiske og økonomiske forutsetninger.