Arbeidsdeling mellom tannleger og tannpleiere i Norge

Arbeidsdeling mellom tannleger og tannpleiere i Norge

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2007
Volum: 
12/2007

Undersøkelsen avdekket at tannlegene - både i privat og offentlig sektor - i gjennomsnitt bare brukte halvparten av sin arbeidstid på komplisert tannbehandling, det vil si behandling bare tannleger er utdannet til å utføre. I gjennomsnitt gikk nær 40 prosent av tannlegenes arbeidstid med til å utføre undersøkelser/screening og enkel behandling - oppgaver som også tannpleiere er utdannet til å utføre. Tannlegene ønsket i svært liten grad å endre tiden brukt på ulike arbeidsoppgaver. I gjennomsnitt ønsket de 2 prosent mer av arbeidstida til komplisert behandling og 3-4 prosent mindre av arbeidstida til undersøkelse/screening og enkel behandling. Tannpleierne, spesielt i offentlig sektor, ønsket i større grad endring i tiden brukt på ulike arbeidsoppgavene. De ønsket i gjennomsnitt betydelig mindre av arbeidsoppgavene undersøkelse/screening og betydelig mer enkel behandling.

Resultatene fra denne studien tyder på at det trolig ikke vil bli større endringer i arbeidsdelingen mellom tannleger og tannpleiere, så lenge tannpleierne stort sett jobber i tannhelseteam med tannleger og tannhelsesekretærer.

Selv om denne studien avdekket at majoritetet av tannlegene mente at det finnes arbeidsoppgaver på deres egen arbeidsplass som med fordel kunne vært utført av en tannpleier, hadde de i liten grad noe ønske om å endre tiden de selv brukte på ulike arbeidsoppgaver. Så lenge tannlegenes endringsønsker er marginale og det er de som bestemmer, er det liten grunn til å tro at det innenfor dagens teamstruktur i tannhelsetjenesten vil skje større endringer i arbeidsdelingen mellom tannleger og tannpleiere.