Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv. (9/2016)

Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv. (9/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
9/2016
Kárásjohka-Karasjok og Guovdageaidnu-Kautokeino kommuner har behov for et bredt faktagrunnlag forut for en politisk prosess og beslutning om hvilke vedtak som skal fattes i forbindelse med den pågående kommunereformen. Utfordringen i forhold til en slik utredning ligger i at disse kommunene har en spesiell status, samt plikter og behov, i forhold til å gi sine innbyggere et godt tilbud basert på samisk språk, kultur, samfunnsliv og næringsliv.
 
Befolkningen i disse to kommunene er i all hovedsak samisk, og kommunen som forvaltningsnivå har en viktig rolle i å støtte opp om og styrke den samiske identitetsbyggingen. En utredning om kommunereformen må derfor i disse kommunene ha et tilleggsperspektiv – et samisk perspektiv – som gjennomsyrer hele analysen.
 
På bakgrunn av analysen i denne utredningen er det ikke åpenbart at en sammenslåing mellom Kárásjohka-Karasjok og Guovdageaidnu-Kautokeino samlet sett er å foretrekke. Resultatet vil avhenge av hvordan en velger å organisere en «ny» kommune eller videreutvikle ulike samarbeidskonstellasjoner mellom de to kommunene eller med andre nabokommuner.
 
Analysen viser at Kárásjohka-Karasjok og Guovdageaidnu-Kautokeino har mest å vinne på å styrke samarbeidet innenfor Ávjovárri urfolksregion. Denne konklusjonen er framkommet etter å ha veid ulike fordeler og ulemper for sammenslåing opp mot hverandre, og hvor vi har kommet fram til at det er mest å tjene på at kommunegrensene blir som i dag med politisk adskilte enheter. Kommunene bør jobbe for å videreutvikler samarbeidet innenfor konkrete fagområder og funksjoner.