Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene (2014:9)

Befolkningsutvikling og befolkningsframskriving Hammerfest. Analyser av demografi og framskrivingsalternativer for Hammerfest og nabokommunene (2014:9)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2014
Volum: 
9

Analysen er gjennomført på oppdrag fra Hammerfest kommune i forbindelse med utarbeidelse av ny samfunnsplan, og viser at Hammerfest siden oppstarten av Snøhvitutbyggingen i 2002 har hatt betydelig folketallsvekst. Samtidig har nabokommunene Kvalsund og Måsøy stort sett hatt folketallsnedgang, men Hasvik har hatt vekst etter 2010, etter tidligere langvarig tilbakegang i folketall.

Den viktigste demografiske endringen som har bidratt til veksten i Hammerfest og Hasvik er den økte innvandringen, som for alvor kom fra og med 2007. Veksten i Hammerfest har gitt betydelig påfyll av yngre i aldersgruppene 20-39 år. I nabokommunene har befolkningsutviklingen først og fremst gitt aldring, og særlig Kvalsund og Måsøy har fått høy andel eldre og lav andel unge voksne.

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving for Hammerfest gir i tre framskrivingsalternativer befolkningsvekst, men veksttakten er svært ulik. I alternativet med flyttebalanse og middels innvandring forventes folketallet å øke med 1900 i samfunnsplanperioden til 2027. Med forutsetning om netto utflytting innenlands, som de siste fem år i Hammerfest, forventes veksten å bli på omkring 1300.

Vi vurderer sannsynligheten som stor for at befolkningsutviklingen vil ligge mellom disse to alternativene, og mulige framtidsbilder for Hammerfest antyder en etterspørsel etter arbeidskraft i tråd med eller mellom disse framskrivingsalternativene. Framskrivingene viser fortsatt folketallsnedgang for Kvalsund og Måsøy, men vekst for Hasvik. Framskrivingene er imidlertid mer usikre for disse småkommunene, og spørsmålet er om trendbruddet i Hasvik er varig?

Det sikreste vi kan si basert på befolkningsframskrivingene er at eldrebølgen kommer, at antall og andel eldre vil øke i Hammerfest og nabokommunene. Antallet barn og unge vil ifølge framskrivingsalternativene øke noe i Hammerfest, men andelen stiger ikke. 

Omsorgsmengden, som er forholdet mellom personer utenfor og i yrkesaktiv alder, vil på grunn av veksten i antall eldre stige i samfunnsplanperioden, og også etter det. Sammensetningen av antall i yrkesaktiv alder vil også endre seg, med størst vekst i antall i 50- og 60-årene og antallet i 30-årene, altså både flere av arbeidslivets seniorer og yngre med noe arbeidserfaring.