Blåskjelldyrking

Blåskjelldyrking

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2003
Volum: 
2003:4

Blåskjelldyrking er en ny næring for Finnmark. I denne undersøkelsen er det fokusert på yngelfangst, vekst, sortering/strømping og høsting. Påslag av yngel synes nomalt ikke by på store utfordringer. Derimot kan tidlig løsning av skjellyngel på grunn av at de ristes løs av samlerne, ofte kunne bli et problem. En bør teste ut tekniske løsninger som hindrer for store bevegelser i anlegget for å løse dette problemet. En bør også velge lokaliteret med lite bølger til yngelfangst. Store mengder sli synes også å føre til løsning av skjellyngel, særlig i de perioder sliet tar til å visne og løse seg opp. Årsaken kan være at sli som løser seg opp skaper et spesielt dårlig miljø for skjellene. Her bør en forsøke å senke anleggene for å redusere slimengden noe. Det anbefales videre å sortere og strømpe skjellene så tidlig som mulig (etter ca ett år) for å få jevn størrelse og kvalitet på skjellene og for å oppnå en optimal biomasseøkning. Det anbefales også å etablere yngelproduksjon med ett års driftssyklus. Både

Alexandrium sp. og

Dinophysis sp. (alger som kan produsere blåskjellgift) ble påvist i tettheter over fastsatte grenseverdier, men kun i en kort periode. Problemer med alger som kan føre til giftakkumulering i blåskjell synes derfor å være mindre i Altafjorden enn lenger sør i Norge. Det anbefales likevel å overvåke dette problemet nøye, ettersom dette er forhold som kan variere fra år til år og med klimaendringer. Ærfuglskremmere bør testes ut og myndighetene bør vurdere om det bør tillates begrenset jakt på ærfugl for å holde ærfugl vekk fra blåskjellanlegg. På grunn av omfattende løsning av skjell ble veksten ikke fulgt fram til høsting. Det gjenstår derfor å anbefale høstingsperiode. Undersøkelser for å belyse dette pågår nå ved Høgskolen i Finnmark.