Energiarena Nord- Utvikling av fornybare og miljøriktige energiressurser i Troms og Finnmark

Energiarena Nord- Utvikling av fornybare og miljøriktige energiressurser i Troms og Finnmark

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2004
Volum: 
Norut NIBR Finnmark 2004:8

Forstudien har kartlagt planer og prosjekter knyttet til ny energiproduksjon i Troms og Finnmark. Hovedvekten er lagt på alternative fornybare energiformer og på avledede aktiviteter eller alternativ bruk av gass.

Målsettingen er å få fram bakgrunnsinformasjon som antyder mulighetene som ligger i regionen når det gjelder utviklingen av ny næring basert på energi, og hvilke forutsetninger som bør legges til grunn for utviklingen av slike næringer, peke på hvilke deler av verdikjeden fylkene har best forutsetninger for utvikling innen, og hva som da må til.

Vi peker også på hvilke virkemidler som kan anvendes for å styre utviklingen. Forstudien konkluderer med prosjektet bør videreføres i forprosjekt og senere hovedprosjekt for utvikling av et regionalt innovasjonsnettverkt for utvikling av miljøriktig ny og fornybar energi i Troms og Finnmark