Erfaringsbasert fortelling og ”sømløs” læring. Evaluering av studiet Bedriftskultur i endring og utvikling

Erfaringsbasert fortelling og ”sømløs” læring. Evaluering av studiet Bedriftskultur i endring og utvikling

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2009
Volum: 
11/2009

Rapporten evaluerer studiet

Bedriftskultur i endring og utvikling som nå er lagt til Universitetet i Tromsø. Studiet er samlingsbasert, tas over 2 semester og gir 30 studiepoeng. Bruk av egne erfaringer som grunnlag for teoretisk refleksjon og fortelling som metode er sentrale grep i undervisningen og gir "sømløs" læring, det vil si at det skjer endringer i refleksjon og bevissthet om bedriftskultur. En del studenter omtaler dette som gjennomgripende endringer på det personlige planet. Hovedkonklusjonen er at undervisningsformene får svært positiv score hos studentene og beskrives som varierte og stimulerende, de åpner for refleksjon og har en ledig form. Studentene opplever høyt læringsutbytte og lærestoffet har stor praktisk relevans. Lærerne får svært god skussmål, to-lærermodellen og koblingen mellom to ulike fag – drama og organisasjonsteori – betegnes som stimulerende. Det bidrar til å skape variasjon og dynamikk, studentengasjement og bedre læringsutbytte. Lærestoffet oppleves som relevant, det formidles på en god og inspirerende måte og det er god balanse mellom teori, erfaring og diskusjoner.