ETTERPRØVING AV UTVIDELSE AV BLA TIND OG SAMMENBINDING AV MAUKEN OG BLA TIND SKYTE- OG ØVINGSFELT. TEMATISK ETTERUNDERSØKELSE. LANDBRUK. Rapport 23/2015

ETTERPRØVING AV UTVIDELSE AV BLA TIND OG SAMMENBINDING AV MAUKEN OG BLA TIND SKYTE- OG ØVINGSFELT. TEMATISK ETTERUNDERSØKELSE. LANDBRUK. Rapport 23/2015

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
Publikasjonskanal: 
Norut
År: 
2015
Volum: 
23/2015

Forsvarets første forslag til utvidelse av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt i 1989 ville hatt betydelige konsekvenser for landbruksareal og landbruksdrift, særlig i nordøst (i Balsfjord kommune). På bakgrunn av konkrete innsigelser fra regional landbruksmyndighet i 1989 og utredninger om landbruket i det aktuelle området på 1990-tallet, innebar forslaget som ble lagt frem for Stortinget i 1995/96 atskillig mindre konsekvenser for landbruket.

De negative konsekvenser for grunneiere og rettighetshavere som fortsatt var til stede synes i stor grad å være kartlagt i en dialog mellom Forsvaret, bøndene og landbruksmyndighetene på 2000-tallet i forkant av reguleringsplanene for utvidelsen, og avbøtet gjennom avtaler om erstatning mellom Forsvaret og den enkelte berørte grunneier eller rettighetshaver. 

I 2014 ble flerbruksplan for feltet vedtatt og et samarbeidsråd for brukere i feltet etablert. Gjenstående ulemper for landbruket i 2015 synes å være små. I den østlige delen av utvidelsen rapporterer grunneierne og rettighetshaverne om ubetydelige ulemper. I den grad det dukker opp ulemper løses disse i god dialog med Forsvaret. Gjenstående ulemper synes å være noe større i den vestlige delen av utvidelsen, men også her løses mange av de problemene som dukker opp i dialog med Forsvaret. 

Et par av grunneierne ønsker bedre dialog med skytefelt-forvaltningen i det daglige. En grunneier etterlyser bedre gjerder og ferister langs vegen slik at beitedyr ikke kommer på avveie. Han ønsker også at sau- og geitebøndene må bli bedre representert i samarbeidsrådet.