Etterprøving av utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte-og øvingsfelt. Tematisk etterundersøkelse reindrift. Rapport 22/2015

Etterprøving av utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte-og øvingsfelt. Tematisk etterundersøkelse reindrift. Rapport 22/2015

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
Rapport 22/15

Denne rapporten er en del av etterprøvingsprogrammet for Mauken/Blåtind skytefelt og sammenbindingskorridor. Den ser på konsekvensene av sammenbindingskorridoren for reindrifta sett i forhold til de antatte konsekvensene som var skissert i tiltakets forarbeid.

Som data for rapporten inngår intervjuer med berørte parter, samt befaringer og samtaler. Mauken reinbeitedistrikt har hatt lang sameksistens med de to skyte- og øvingsfeltene. Saken med utvidelse av Blåtind og etablering av sammenbindingskorridor mellom de to feltene har vært svært kontroversiell og satt på spissen gjennom både demonstrasjoner og rettsprosesser.

At reindrifta fikk gjennomslag for å legge sammenbindingskorridoren lavt i terrenget, er det som ga grunnlag for å inngå en minnelig avtale med Forsvaret. Selv om det er utfordringer i forhold til tilpasning og kommunikasjon, er det omtrent hva man kan forvente med sambruk av så vidt ulike virksomheter som reindrift og skyte- og øvingsfelter. Den største utfordringen for reindrifta nå og framover er Forsvarets totale aktivitetsnivå i feltet.