Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt

Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2011
Volum: 
2011: 11

Denne rapporten handler om forholdet mellom Eni Norge/Goliatprosjektet og kommunene i influensområdet for Goliat-utbyggingen.

Spørsmålet er hvordan Goliatprosjektet påvirker de offentlige aktørenes i regionens strategier og valg, samt hvordan samhandlingen mellom utbygger og offentlige aktører som kommunene bidrar til regionale ringvirkninger. Fokuset er særlig på den samhandlingen som skjer i Samarbeidsgruppe Goliat og på samhandlingen mellom den enkelte kommune og Eni Norge/Goliatprosjektet.

Samarbeidsgruppe Goliat har så langt først og fremst fylt rollen som informasjonsarena, i første rekke for informasjon fra Eni Norge til kommunene om progresjonen i Goliat-utbyggingen. Denne delen av kontakten er alle deltakerne fornøyde med. Samarbeidsgruppe Goliat hadde høsten 2010 ikke kommet i gang med konkrete tiltak for å skape ringvirkninger.

Det er et ulikevektig forhold mellom kommunene, med hensyn på størrelse og når det gjelder kompetanse og tilknytning til andre, mindre formaliserte nettverk enn Samarbeidsgruppe Goliat. Hammerfest har tilgang på helt andre ressurser enn de øvrige tre og Nordkapp kommune inngår i markedsinitierte nettverk langs andre geografiske linjer, og samarbeider med aktører i Alta og Tromsø om beredskapssatsing og avfallshåndtering. Alle de fire kommunen har egne bilaterale forbindelser til Eni Norge.

Både oljeselskapet og kommunene har oppfatninger om at de kan være til gjensidig nytte . Kommunene har bruk for investeringer og støtte til gode formål, mens Eni Norge har bruk for goodwill, tilrettelegging og servicefunksjoner. Datainnsamlingen for denne rapporten er gjennomført på slutten av 2010.

Denne rapporten er del av Norut Altas følgeforskning av regionale ringvirkninger av Goliatprosjektet, et prosjekt som løper fram til 2013 med opsjon til 2015.

Her kan du lese mer om følgeforskningsprosjektet på Goliat.

Prosjektleder for Følgeforskning Goliat er Trond Nilsen, Seniorforsker, Norut Alta-Áltá.