Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør.

Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
1

Rapporten presenterer og analyserer tre undersøkelser som til sammen gir et bilde av omgivelsenes tillit til Finnmarkseiendommen (FeFo) som forvalter, eier og næringsaktør. Undersøkelsene er foretatt blant Finnmarks befolkning, FeFos næringslivskunder og aktive naturbrukere.

Analysene viser at det blant befolkningen er en genrerell lav oppslutning om Fefo som instutusjon (lav diffuse tillit), noe som kan forklares ved omgivelsenes holdninger til iverksetting av samiske rettigheter. Oppslutningen om FeFos forvaltningstiltak er imidlertid større (høyere spesifikk tillit), noe spesielt undersøkelsene blant FeFos næringslivskunder og aktive naturbrukere viser. 

Informasjon til befolkningen for å øke deres kunnskap og kjennskap til FeFo foreslås som tiltak for å redusere gapet mellom den diffuse og den spesifikke tilliten.