Foreslått utbygging av Nussir gruver i reinbeitedistrikt 22 Fiettar - konsekvenser for reindriften i 22 Fiettar og 20 Fálá

Foreslått utbygging av Nussir gruver i reinbeitedistrikt 22 Fiettar - konsekvenser for reindriften i 22 Fiettar og 20 Fálá

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2011
Volum: 
2011:2

Utredningen tar for seg planlagt utbygging av Nussir kobbergruver i beitelandet til reinbeitedistrikt 22 Fiettar og gjennomflyttingsdistriktet til 20 Fálá. Undersøkelsen er basert på litteraturstudier, feltbefaringer, intervjuer med representanter for ulike siidaer og distrikt, fellesmøter, samt muntlig og skriftlig utveksling. De viktigste konsekvensene av den foreslåtte utbyggingen kan oppsummeres i henhold til a) unnvikelse av rein til inngrep og tap av beite-, kalvingsområder og parringsland; b) tap eller redusert bruk av trekklei; c) Domino-effekter på andre siidaer som følge av forskyvninger i reinens arealbruk og hyppigere blanding med andre reinflokker og områder; d) inngrep i tradisjonell samisk historisk bruk av områdene.