Forsterket legetjeneste i kommunene: Virkninger for kommunene av ny fastlegeforskrift (2013: 8)

Forsterket legetjeneste i kommunene: Virkninger for kommunene av ny fastlegeforskrift (2013: 8)

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2013
Volum: 
2013: 8

Rapporten dokumenterer en kartlegging av hvordan landets kommuner så langt har innrettet seg for å imøtekomme kravene gitt i den nye fastlegeforskriften som ble iverksatt 1. januar 2013. 20 kommuner er intervjuet om dette. 

Vi finner at om lag halvparten av de undersøkte kommunene så langt har forholdt seg aktivt til den nye forskriften. Spesielt det som gjelder kvalitet oppfattes som en utfordring med forskriften. Det oppfattes som en utfordring å bestemme hvor tett på kommunen faktisk skal være og hvor mye man skal inn og se på hvordan fastlegene jobber.

Et fåtall kommuner har gjort noe aktivt når det gjelder å sikre fastlegens trygghet, eller kontrollere tilgjengeligheten til legetjenesten. Det er et mål å integrere fastlegene mere, men dette vanskeliggjøres av at det ikke er utviklet gode finansieringsordninger som matcher de behov kommunene har ut fra at man har næringsdrivende fastleger.

Kartleggingen omfatter også noen spørsmål som mer generelt belyser hvilke konkrete planer kommunene har for rekruttering av personell og kompetanseheving. Halvparten av informantene oppfatter at deres kommune har rekrutteringsutfordringer i allmennlegetjenesten, og fem ulike rekrutteringsstrategier er kategorisert. 

Fastlegenes kompetanseutvikling utenom spesialisering i allmennmedisin er i liten grad en problemstilling for kommunene.