Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? (2012:9)

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? (2012:9)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
2012: 9

Rapporten dokumenterer en undersøkelse som skal gi svar på hvilke tiltak kommunene har iverksatt lokalt i forbindelse med Samhandlingsreformen, og hvilke kostnader kommunene har pådratt seg ved disse.

Det er gjennomført en kvantitativ datainnsamling i 86 kommuner og en kvalitativ datainnsamling i 8 kommuner.

Undersøkelsen kartlegger i hovedsak kostnader som har påløpt i 2010 og 2011, altså i en forberedelsesfase til innføringen av Samhandlingsreformen.

Kommunene har også gitt kostnadsanslag for implementeringen av Samhandlingsreformen i 2012.

Det er beregnet en varig økt årlig driftsutgift i kommunene som følge av Samhandlingsreformen, på mellom 662 og 705 mill. kroner. Engangskostnadene i forbindelse med Samhandlingsreformen er til sammen for 2011 og 2012, estimert å ligge mellom 709 og 754 mill. kroner.

Undersøkelsen kartlegger også kommunenes motivasjon for å utvikle nye tilbud og gir informasjon om kommunenes holdninger til Samhandlingsreformen generelt og til folkehelsearbeid spesielt.

Sammendrag Norut Alta Rapport 2012_9