Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)

Kartlegging av omdømmet til planlegging. En undersøkelse blant studenter og brukere. (10/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
10/2016

Planleggingens omdømme er et sammensatt spørsmål som knytter seg til status, samfunnsnytte, yrkesidentitet og fagprofil. På oppdrag fra Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) har Norut gjennomført en kartlegging av omdømmet til planlegging i to definerte målgrupper; studenter i planlegging og brukere av planleggingstjenester. Sistnevnte gruppe er representert ved rådmenn. Studentene fikk tilsendt en spørreundersøkelse, mens det ble gjennomført intervju av rådmenn.

Den viktigste årsaken til at studentene velger dette studiet er innholdet i studiet.  Den viktigste kilden til informasjon om studiet er nettsidene til universitet og høgskoler. Statsvitenskap er det alternative faget flest har vurdert som aktuelt å studere. 44 % av studentene på bachelornivå vet ikke om de kommer til å velge masterstudium i planlegging, mens den viktigste faktoren som kan påvirke de til å velge nettopp dette masterstudiet er mer informasjon om jobbmuligheter.

Rådmennene fremhever at planleggerne også må se helheten. Planen må ikke bli viktigere enn målet, eller overskygge andre viktige hensyn både i kommunen og i lokalsamfunnet for øvrig. Rådmennene mente oppgaver som beskrives som planlegging kan utføres av en rekke andre yrkesgrupper enn de som er utdannet som planleggere. Det ble også pekt på at praksis inkludert erfaring med å arbeide med planlegging, i kombinasjon med personlige egenskaper, er viktigere enn hvilken type utdanning du har.