Kartlegging av samarbeidsmodeller i legetjenesten. Sluttrapport (2013:5)

Kartlegging av samarbeidsmodeller i legetjenesten. Sluttrapport (2013:5)

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2013
Volum: 
2013:5
Rapporten beskriver samarbeidsmodeller i kommunal legetjeneste - slik situasjonen er når fastlegeforskriften trer i kraft.
 
Fastlegeforskriften skal dreie fastlegenes faglige tyngdepunkt fra pasientrettet arbeid og over på å bli en tydeligere aktør i kommunens samlede helsetjeneste. Den skal tydeliggjøre kommunens ansvar for allmennlegetjenesten og tydeliggjøre fastlegenes rolle.
 
Beskrivelsene av samarbeidsmodeller er laget i form av idealtyper. En idealtype er en rendyrket modell som er uavhengig av sted, enkeltpersoner, personligheter og kultur. Rapporten demonstrerer mangfoldet i samarbeidsmodeller hvor fastleger inngår, og er sortert etter tre nivå hvor samarbeidet foregår: integrert samarbeid i kommunen, interkommunalt samarbeid og samarbeid mellom fastleger og helseforetak.
 
Modellene omfatter samarbeid om legetjenester og kommuneoverlege, samarbeid mellom fastlege og diabetessykepleiere, tverrfaglig samarbeidsmøte i kommune, kommuneoverlegearbeid og lokalt samarbeidsutvalg, samarbeid mellom fastleger og fagteam, fastleger og oppfølging av sykefravær, fastleger og frisklivsarbeid, modeller for akuttmedisinsk trening og legevaktmodeller.
 
Samarbeidsmodellene mellom helseforetak og fastleger, omfatter ambulante team, praksiskoordinatorsamarbeid, samhandling innenfor rus og psykiatri, telemedisinsk samarbeid, samarbeid omkring intermediære enheter og kommunikasjon mellom akutt-team ved DPS og fastleger.