Kartlegging av samisk spesialpedagogisk tilbud og behov (2014:5)

Kartlegging av samisk spesialpedagogisk tilbud og behov (2014:5)

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2014
Volum: 
2014:5
Å kartlegge nøyaktig hvor mange barn og unge som mottar samisk spesialpedagogisk bistand, og hvilken bistand det er behov for, har vist seg vanskelig. Vanskene skyldes både manglende statistikk og registrering av saker, samt begrensninger i bruk av data pga. personvernhensyn. Vi mener likevel kartleggingen bidrar til å løfte frem viktige problemstillinger, utfordringer og muligheter som finnes innenfor feltet samisk spesialpedagogikk. Samtidig kan rapporten bidra til kunnskap om ulike aktører som tilbyr samiske spesialpedagogiske tjenester, og forhold som påvirker innmelding og oppfølging av saker i det samiske spesialpedagogiske hjelpeapparat.
 
Kartleggingen viser et komplekst bilde av situasjonen for det samisk spesialpedagogiske tilbudet i dag. For å kunne gi samiske barn og unge et godt tilbud, må hjelpeapparatet ha kunnskap i samisk språk og kultur. Denne kunnskapen varier mellom de ulike PPT‐kontorene. 
 
Samisk spesialpedagogisk støtte‐SEAD har en viktig rolle som koordinator og brobygger mellom tilbydere av tiltak. SEAD har de senere årene vært igjennom en del omstruktureringer i og utenfor Statped‐systemet, samtidig som flere av de ansatte har tatt videreutdanning. Det er et stort behov for at SEAD framover får mulighet til å prioritere informasjonsarbeid.