Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms. (6/2017)

Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms. (6/2017)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2017
Volum: 
6/2017

Fylkesmannen i Troms er i samarbeid med Miljødirektoratet og andre parter i gang med et landsomfattende prosjekt knyttet til klimaendringenes påvirkning på natur og miljø. Målet er å framskaffe et kunnskapsgrunnlag til bruk i kommunal og regional planlegging. Et delprosjekt i Troms ser nærmere på reindrifta og hvordan klimaendringene kommer til å påvirke reinbeitedistriktene og særskilte særverdiområder innenfor disse. Denne rapporten inngår i dette delprosjektet.

Kunnskapen fra Troms forutsettes også å ha overføringsverdi til resten av landet hvor det finnes tamrein og villrein. Klimaendringenes påvirkninger på reindrifta er allerede omfattende, og basert på klimaprognosene vil de tilta sterkt fram mot år 2100 som resultater av bl.a. temperaturstigning, mer nedbør og lengre vekstsesong.

De mest framtredende effektene er gjengroing og heving av skoggrenser og mer usikre vintre. Det kan medføre redusert beitekapasitet/tilgjengelighet, redusert framkommelighet/sikkerhet og behov for endringer i flytte – og arealbruksmønsteret. Det er behov for rydding og sikring av flyttleier, samt sikring av områder som også er utsatt for konkurrerende arealbruk, bl.a. vinterbeiteområder i lågfjellet, vårbeiteområder og kalvingsområder.

Tromsreindrifta har flere ulike driftsmønstre. Vi har studert tre helårsdistrikter som er ulike langs en kyst-innlandsdimensjon. De forventes å få noe ulike behov for tilpasninger i driftsmønsteret. Den totale påvirkninga av reindrifta i Troms er omfattende. Tilsvarende gjelder også for villrein og reindrift ellers i landet.

Klimautfordringene kommer på toppen av omfattende inngrep og forstyrrelser som også forventes å tilta framover. Det bør legges vekt på at i samsvar med folkeretten bør myndighetene styrke vernet av reindriftsarealene da tålegrensene for samlede effekter allerede utfordres.

Det er behov for videre studier og et handlingsprogram for håndtering av reindriftas klimautfordringer på lengre sikt. Rapporten foreslår at et handlingsprogram omfatter både planvirkemidler, identifisering av kritiske områder/særverdiområder og en finansieringsordning for fysiske tiltak.