Kommuneplan for Karlsøy kommune, konsekvensutredning for tema reindrift (12/2012)

Kommuneplan for Karlsøy kommune, konsekvensutredning for tema reindrift (12/2012)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
12/2012

Karlsøy kommune reviderer sin arealplan fra 1991. Forliggende utredning vurderer foreliggende forslag til utbyggingsområder men også reindriftas livsvilkår i en større sammenheng. Kommunen har en spennende samisk historie og reindriftshistorie. Det er fire reinbeitedistrikter i kommunen: Ringvassøy, Vannøy, Rebbenesøy og Reinøy. De tre førstnevnte er helårsdistrikter mens Reinøy er et sommerdistrikt. Ringvassøya og til dels Reinøya er sterkt belastet av rekreasjonsbosetning og utbyggingspress. For Reinøya forventes dette å øke sterkt når Langsundforbindelsen åpnes. Utredninga ser det som meget positivt for reindrifta både at kommunen nå får en overordnet arealplan og at man ikke åpner for nye felter for fritidsbebyggelse utover allerede vedtatte reguleringsplaner. Utredninga foreslår etablering av hensynssoner etter PBL for å kanalisere hyttebygging m.m. Kommunestyret oppfordres til å engasjere seg i reindriftas kår og arealsituasjon i forhold til mineralutvinning og ulike typer energianlegg. Også de langsiktige konsekvensene av Langsundforbindelsen og evt. videre kommunikasjonsutbygging er en sak som kommunen bør kunne engasjere seg i for å finne nye løsninger som ivaretar reindriftas langsiktige interesser. Utredninga foreslår også å utvikle en strategi for å gjøre reindrifta til en ressurs for kommunen gjennom tilrettelegging for felles næringsutvikling og utvikling av nye samhandlingsarenaer. Utredninga foreslår også at kommunen vurderer å legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser for å stimulere til økt integrasjon mellom kommunen og fritidsbeboerne. Indirekte kan dette også føre til økt forståelse for reindriftas vilkår.