Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Nordøstlige norskehavet

Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - Nordøstlige norskehavet

Institutt: 
Norut
År: 
2012
Volum: 
16/2012

Olje- og energidepartementet (OED) gjennomfører en kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II. Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes i en eventuell senere konsekvensutredning om petroleumsvirksomhet. Kunnskapen som samles inn, skal også kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen. Temaene for kunnskapsinnhenting vil blant annet inkludere samfunns- og næringsmessige virkninger og ringvirkninger, herunder virkninger for reiseliv og fiskerinæringen. Temaene er fastsatt i samspill med regionale og lokale myndigheter, sektormyndigheter og fagmiljøer. Foreliggende studie inngår i dette arbeidet og har til hensikt å presenterer grunnlagsdata for fiskeri, reiseliv g samfunn for landområdene som grenser til det nordøstlige Norskehavet. Denne presentasjonen skal sammen med erfaringer fra tidligere akutte oljeutslipp gi grunnlag for å anslå virkninger av et oljeutslipp i i dette havområdet for fiskeriene, reiselivsnæringen og samfunn i området. I tillegg benyttes en gjesteundersøkelse av turisters holdninger til petroleumsvirksomhet og akutte oljeutslipp for å antyde nivå av påvirkning på reiselivsnæringen. Tema for kunnskapsinnhentingen er satt av oppdragsgiver.