Kraftsektoren i Nordområdene – innspill til en nordområdetenkning

Kraftsektoren i Nordområdene – innspill til en nordområdetenkning

Institutt: 
Norut
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2010
Volum: 
1004

Dette arbeidsnotatet er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Norut Alta og Norut Narvik på oppdrag fra Energi Norge.

Notatet er et innspill til Energi Norges strategiprosess i tilknytning til nordområdesatsingen. Notatet omhandler forhold knyttet til mulig økt energiforbruk som følge av industrielle utbygginger i nord, mulig fremtidig petroleumsaktivitet som driver for nytt forbruk, industriutbygging og kraftutbygging i nabolandene, nettutviklingen og nordområdenes plass i framtidige norske forpliktelser i EUs fornybarsatsing.

Tilgang på infrastruktur vil til enhver tid være en av de viktigste økonomiske rammebetingelsene for lokalisering og utvikling av næringsvirksomhet. Spesielt i nordområdene med store avstander, sårbart miljø, krevende klima og utfordrende topografi blir dette viktig. Det er et behov for en helhetlig strategisk satsing på infrastruktur i nordområdene, der denne utfordringen sees i full bredde, og omfatter både nærings-, energi-, miljø- og andre politiske forhold.

Notatet er revidert i 2011. I den reviderte utgaven av arbeidsnotatet er forsyningssituasjonen beskrevet mer inngående og det er gjort tilføyelser i kapitlet om petroleumssektoren og norskrussisk samarbeid i kraftsektoren. Her kan du finne det reviderte notatet Kraftsektoren i Nordområdene – innspill til en nordområdetenkning. Revidert utgave 2011.