MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE- OG ØVINGSFELT: ETABLERING AV SAMMENBINDINGSKORRIDOR OG UTVIDELSE AV BLÅTIND SKYTEFELT. TEMATISK ETTERPRØVING. FRILUFTSLIV OG HYTTER. Rapport 24/2015

MAUKEN OG BLÅTIND SKYTE- OG ØVINGSFELT: ETABLERING AV SAMMENBINDINGSKORRIDOR OG UTVIDELSE AV BLÅTIND SKYTEFELT. TEMATISK ETTERPRØVING. FRILUFTSLIV OG HYTTER. Rapport 24/2015

Institutt: 
Norut
Publikasjonskanal: 
Norut
År: 
2015
Volum: 
24/2015

Denne rapporten er en del av etterprøvingsprogrammet for Mauken/Blåtind skytefelt og sammenbindingskorridor. Den ser på konsekvensene av sammenbindingskorridoren for friluftsliv og hytteliv anno 2015, sett i forhold til de antatte konsekvensene som var skissert i tiltakets forarbeid.

Som data for rapporten inngår intervjuer med berørte parter, samt befaringer og samtaler. Mens konsekvensutredningene forutså store negative konsekvenser, viser vår etterprøving at så ikke er tilfelle. Med unntak av de hyppigste friluftslivsutøverne, mener de aller fleste informantene at sammenbindingskorridoren og veien har få og små negative konsekvenser for frilufts- og hytteliv.

Dette betyr altså at konsekvensutredningene i hovedsak i liten grad traff i sine anslag. Likevel viser rapporten at det er forhold som kan forbedres, særlig gjelder dette informasjonen. Flerbruksplanen er i lys av våre intervjuer ikke presis nok til at den gir svar på alle spørsmål folk har i utøvelsen av sitt friluftsliv innen skytefelt og sammenbindingskorridoren.