Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)

Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2015
Volum: 
4/2015

Sør-Tromsregionen er funksjonelt sett en «delt» region. En naturlig BA-region består av Harstad, Kvæfjord, Skånland og Ibestad, samt Tjeldsund og Evenes i Nordland fylke. De øvrige kommunene i regionen, Salangen, Lavangen og Gratangen, orienterer seg mot Midt-Troms og Narvik. Handelsregionene sammenfaller mye med BA-regionene. Befolkningsutviklingen er alarmerende i alle kommunene. Selv om det 2013-14 var befolkningsoppgang, var det nedgang i befolkning og/eller sysselsetting for nesten alle kommunene i periodene før. Fødselstallene er for lave til å gi vekst, med unntak for Lavangen og dels Harstad. Strukturtallene viser at regionen samlet sett har hatt vekst i sysselsettingen de siste årene, men at veksten ligger godt under nasjonalt nivå. Den nasjonale sysselsettingsveksten er 4% i perioden, og nesten alle kommunene ligger lavere enn dette.

Næringer som har vunnet i den nasjonale konkurransen og er store i regionen, er: Tjenester til bergverk og utvinning, Utvinning av råolje og naturgass, Kunstnerisk virksomhet og underholdning, samt Pleie og omsorg i institusjon, Landtransport og rørtransport. Næringer med et nasjonalt og internasjonalt marked/potensial: Sjømat, særlig akvakultur og leverandørindustrien, Reiseliv og Petroleum. Mange næringer i alle 7 kommunene har hatt dårligere sysselsettingsutvikling i 2008-2013 enn utviklingen i landet som helhet.  Det varierer mellom kommunene hvilke næringer som kommer best og dårligst ut. Regionen har et bredt tilbud av videregående utdanning. Med tanke på framtidige omsorgsutfordringer har tilbudet av høyere utdanning i regionen god «grunnstruktur» som kan utvikles videre. Det omfatter også desentralisert utdanning. Næringsliv, kommuner og andre aktører gir anbefalinger om grep for vekst i Sør-Troms. Rapporten gir også anbefalinger på bakgrunn av analysen av strukturelle trekk. Anbefalinger fra Næringslivet: Kompetansesatsing, samarbeid (utdanning, klynger, felles næringsplan), infrastruktur, differensiert boligtilbud, kultursatsing og utnytte nærhet til Ofoten-regionen. Anbefalinger fra kommunene: Samarbeid, bedre infrastruktur, differensiert boligtilbud, rekruttere innbyggere, tilrettelegge arealer, redusere betydningen av fylkesgrensa og satse på kultur og ildsjeler. Andre aktører: Samarbeid om utdanningstilbud, inkludere ungdom i samfunnsutvikling, støtte de små bedriftene, utdanningsvalg over fylkesgrensa og vektlegge helse- og sosialfaglig utdanning. Anbefalinger ut fra strukturanalyse: Helhetlig rekrutteringsstrategi, bygge på funksjonelle regioner, innovasjon i offentlig og privat sektor, stedsutvikling og omdømmebygging, satse på kultur og ildsjeler, komplementaritet med Ofoten i utdanningstilbud, samt se til tunge trender i vekstnæringer og regional arbeidsdeling i næringsutviklingen.