Økt samvirke og beslutningsstøtte – Case Salten Brann IKS. Rapport fra øvelser fase 2. (11/2017)

Økt samvirke og beslutningsstøtte – Case Salten Brann IKS. Rapport fra øvelser fase 2. (11/2017)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2017
Volum: 
11/2017

Salten Brann IKS har en rekke egenskaper som åpner for nye muligheter. Sentralisering av det brannfaglige ansvaret vil gjøre det mulig å tilby kompetanse og støtte til utrykninger innen et stort område og på den måten tilby et større apparat også for små stasjoner i distriktene. Samlokalisering av Brann, AMK og Politi gjør tettere interaksjon mellom etatene mulig dersom dette er nødvendig, og felles stab kan settes for å øke effektiviteten og sikre at oppdrag utføres optimalt.

I prosjektets andre fase var intensjonen å undersøke en del tekniske og praktiske muligheter når det gjelder bruk av teknologi og innsamling av kunnskap. Det å overføre data fra et skadested til stabsrom i Bodø vil kunne gi et inntrykk av nytten i forskjellige situasjoner og i hvilken grad forskjellige tekniske løsninger er hensiktsmessige.

I denne fasen har det vært fokus på å prøve en rekke forskjellige teknologier i vidt forskjellige situasjoner snarere enn å etterstrebe stabile og enkle løsninger for daglig bruk. Prosjektet har gitt et betydelig innblikk i nytten av en slik løsning, der forskjellige tekniske løsninger har gitt svært ulik nytte i de forskjellige situasjonene. Prosjektet har også avdekket en del tekniske utfordringer i praktiske situasjoner.

Alt i alt har øvelsene gitt en solid indikasjon på at innsamling av data i sanntid til sentral vil være av svært stor nytte. Vi anser mulighetene som er avdekket til å ha et enormt potensiale for å forbedre tjenestene til nødetatene betydelig og vil søke å fortsette dette arbeidet fremover.