Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. (7/2017)

Reindriftsfaglig utredning for E8 Sørbotn-Laukslett, Østre trasé. (7/2017)

Forskningsområde: 
Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2017
Volum: 
7/2017

Denne utredningen er utført på oppdrag for Statens Vegvesen. Den er utløst av en detaljregulering for E8 gjennom Ramfjorden, østre trase (Statens Vegvesen 2017a). Utredningen supplerer en tidligere konsekvensutredning som inngår i kommunedelplanen for Ramfjorden (Tromsø kommune 2013). Utredningen er derfor ikke en fullstendig konsekvensutredning i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og vegsektorens håndbok (Vegdirektoratet 2014).

Samisk reindrift er en arealkrevende men lågintensiv arealbruker. Reindrifta er avhengig av naturlig beite året rundt og har en arealbruk som varierer sterkt i forhold til ulike sesonger. Konkurrerende arealbruk har ført til økende fragmentering av beitelandet. Reindrifta har som urfolksnæring og -livsform krav på spesiell beskyttelse gjennom folkeretten. Kjernen i de aktuelle bestemmelsene i folkeretten er vern av det materielle grunnlaget for samisk kultur. Folkeretten krever at naturinngrep ikke må redusere grunnlaget for å videreføre reindrifta i samme omfang som nå.

Rapporten er basert på skriftlig materiale, satellittdata, kartprodukter fra Statens Vegvesen, egne vegetasjonskart fra Norut, befaringer og samtaler med reindriftsutøvere i Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. Distriktet består formelt av tre distrikter som i praksis drives som en felles enhet. Mauken/Tromsdalen har knappe vinterbeiter, men rike barmarksressurser. Distriktet har høye kalvevekter, men på grunn av høye tap til fredet rovvilt er produksjonen begrenset. Distriktet er over tid utsatt for betydelige inngrep og forstyrrelser, mest på vinterbeitene som følge av Forsvarets aktivitet, men også på barmarksområdene som følge av infrastrukturutbygging og rekreasjonsaktivitet. Innenfor barmarksområdene er opprettholdelse av flytt- og trekkleiene mellom de ulike delene av barmarksområdene fundamentalt for å opprettholde nødvendig fleksibilitet i arealbruken.

Foreliggende plan for ny E8 gjennom Ramfjorden forventes å ville medføre et beitetap på 2,75 km2. Mye av dette er myrer og åpen bjørkeskog som har betydning som vårbeite, spesielt i år med sein utsmelting. Ny E8 vil dessuten, dersom det ikke gjøres omfattende avbøtende tiltak, bli en ny og sterkere barriere enn nåværende E8, og dermed svekke forbindelsene mellom de ulike delene av barmarksområdene. Sett under ett vil planen kunne forventes å få store til meget store negative effekter for reindrifta i Mauken/Tromsdalen. Vi vil derfor tilrå at det gjennomføres relativt omfattende avbøtende tiltak.

Vi har vurdert en rekke tiltak og forslår følgende:
- etablering av to viltoverganger/«økodukter» innenfor planområdet:
- på østsida av Eliaselva og
- i Sørbotn
- bygging av støy- og siktskjermende overbygg ved begge tunnelpåhuggene (sør og nord)
- skogrydding og annen tilrettelegging av flytt- og trekkleier, spesielt på kritiske lokaliteter
- bygging av sikringsgjerde i overkant av nye veiskjæringer
- etablering innenfor influensområdet av:
-en viltovergang/«økodukt» ved Andersdalskjeften
- en enklere bru tilknyttet gjerdeanlegg i Mellomdalen
- tilpasninger av midtdeler i Lavangsdalen

Disse tiltakene utgjør utvilsomt relativt store investeringer, men vi vurderer dette som nødvendig for å kunne opprettholde reindrifta i Mauken/Tromsdalen i nåværende omfang. Dersom tiltakene ikke gjennomføres, kan det over tid forventes reduksjoner i distriktets reindrift.