Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig IndreTroms medisinske samhandlingssenter (2012:11)

Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig IndreTroms medisinske samhandlingssenter (2012:11)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
2012:11

Rapporten dokumenterer en samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter (ITMS).

Analysen er basert på en beskrivelse av hvordan man ser for seg driften av et nytt ITMS, med bakgrunn i beskrivelser av dagens drift av Troms militære sykehus og øvrige helsetjenester som forutsettes lagt til ITMS.

Analysen viser at den tallfestede nytten for samfunnet beløper seg til 18,6 millioner kroner per år, i form av sparte tids- og reisekostnader for pasienter, utvidet drift av laboratoriet, og sparte kostnader for Sanitetsbataljonen i forhold til hospiteringer og utdanning.

De tallfestede merkostnadene knyttet til drift av ITMS består av avlønning og reise- og oppholdskostnader for ambulerende personell fra UNN, og merkostnader ved husleie, til sammen 14,5 mill. kroner. Den samfunnsøkonomiske besparelsen er anslått til om lag 4,1 mill. kroner for ett år.