Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018)

Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2018
Volum: 
7/2018

Denne rapporten søker å løfte fram ulike sider av «det samiske» i
Nordkapp kommune i møte med nye arealinngrep, gjennom både
informanters beskrivelser og gjennom bruk av statistikk.

Vi presenterer data knyttet til identitetsskifte og at samer har blitt
færre i området. Vi belyser også dagens situasjon gjennom å ta for
oss temaer som på ulike måter viser at det i dag er en samisk
tilstedeværelse i regionen. Videre skisseres tiltak for å styrke den
samiske identiteten blant innbyggere i kommunen.

I avslutningskapittelet foreslås konkrete oppfølginger som på en
aktiv måte vil bidra til å styrke den samiske identiteten ved
synliggjøring og begrepsfesting av samisk historie og levemåte i
Nordkapp.