Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
11/2016

I 2013 inviterte daværende kommunalminister fylkesmennene til å delta i et forsøk om samordning av statlige innsigelser. Formålet med forsøket var å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter.

Evalueringen av forsøket skal beskrive hvordan forsøket har fungert, og om det bidrar til å nå målene om mer effektiv planbehandling, bedre samarbeid og bedre planer. Evalueringen baserer seg på dokumentanalyser, informantintervjuer og en web-survey.

Forsøket har gått over relativt kort tid når evalueringen gjennomføres. Forsøket ble satt igang ikke lenge etter ny Plan- og bygningslov trådte i kraft, flere statsetater ble reorganiseret like før eller under forsøksperioden, og det har vært et regjeringsskifte i forsøksperioden. På dette grunnlag er det derfor problematisk å trekke entydige slutninger og skille effekter av forsøket fra disse forholdene. På enkelte områder er det likevel klare funn som tyder på at forsøket har hatt effekt. 

Vår påstand er at forsøket har ført til: 

  • Bedre dialog mellom fylkesmannsembetene og de statlige myndighetene.
  • Tydeligere og mer forutsigbare statsetater.
  • Kvalitativt bedre innsigelser.
  • Færre innsigelser.