Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data (5/2012)

Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data (5/2012)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2012
Volum: 
5/2012

Dette forprosjektet har sett på behov for data om skipstrafikken i Arktis, primært blant flaggskipet og Framsenterets medlemmer og kjente brukere. Databehov som uttrykkes i sentrale dokumenter om arktisk skipsfart angis også. Behovene kan knyttes til data innen fire hovedkategorier:

1) Faktisk skipstrafikk i Polhav-området

2) Miljømessige forhold knyttet til skipstrafikken

3) Ulykker og beredskap mot akuttforurensing og for søk og redning.

4) Drivkreftene for skipstrafikk i Arktis.

En oversikt over kilder for data for faktisk skipstrafikk er gitt i rapporten, både oversiktsmessig, og mer utfyllende. Den er konsentrert rundt transitt-trafikk, selv om også annen trafikk delvis er dekket. Innsamling av statistikk om skipstrafikken er et viktig grunnlag for forskning på og modellering av miljøpåvirkning, miljørisiko, framtidig skipstrafikk, og drivkrefter og økonomisk geografi. Datakilder for de andre kategoriene av databehov har det ikke vært rom til å gjennomgå innenfor rammene av dette prosjektet.

Et funn er at eksisterende databaser i svært liten grad sammenstiller data på tvers av kategoriene 1-4 over, noe som vil være nødvendig for å gjøre gode analyser og prognoser av framtidig skipstrafikk, miljøpåvirkning og miljørisiko, og samfunnsmessige forutsetninger og effekter av skipstrafikken i Polhavet.

Det er i rapporten samlet inn data på faktisk transitt-trafikk gjennom Polhavet de siste årene. Antall gjennomseilinger i Nordøstpassasjen har økt til 33 i 2011, mot 4 i 2009. Lengden på seilingssesongen har også økt. Et annet utviklingstrekk er transport av petroleumsprodukter (kondensat). Transitt-seilinger gjennom Nordvestpassasjen har økt fra 7 i 2005 til 26 i 2011.

I rapporten skisseres det til slutt mulig struktur for en database om arktisk skipsfart i Framsenter-regi som kan dekke de viktigste behov over.