Situasjons- og verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms. (15/2016)

Situasjons- og verdikjedeanalyse for reindrifta i Troms. (15/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016

Denne rapporten tar sikte på å oppsummere reindriftas samfunnsmessige betydning i Troms i tilknytning til regionalplan for reindrift. Den har hovedfokus på Troms reinbeiteområde men kommenterer også reindrifta i samebyene og deler av Vest-Finnmark reinbeiteområde som også har sine sommerbeiteområder i Troms fylke. Rapporten oppsummerer sentrale næringsøkonomiske parametere og finner påfallende avvik mellom at fylket har så rike sommerbeiter men samtidig ei reindrifta med å så dårlig økonomi og knytter dette til store tap, spesielt til rovdyr.

Rapporten går gjennom intervjumateriale fra distrikter som har lyktes med både egne slakteri og kulturbasert opplevelsesproduksjon. Med utgangspunkt i offentlig statistikk forsøker rapporten å stipulere den totale verdien av reindriftas kjøp i andre sektorer i Troms og konkluderer med at dett må være et tall over 50 millioner kroner. Rapporten slår fast reindriftas omfattende betydning for samisk språk og kultur og eksemplifiserer dette både
gjennom Sameskolen i Troms og festivalarrangementer.

Rapporten peker på at reindrifta har betydelige utviklingsmuligheter, men at dette er avhengig av visse forutsetninger. To fundamentale forhold er at arealforvaltninga i fylket må spille på lag med næringa og at Norge trenger en ny rovdyrpolitikk som erkjenner at det ikke er rovdyra som er truet, men beitenæringene, og at dette er et vilkår for en bærekraftig reindrift.

Rapporten peker også på behovet for å styrke samarbeidet både internt i næringa og med andre. Rapporten understreker også at forutsetningen for vellykket etablering tilleggsvirksomhet er at selve reindrifta fungerer og at kulturbasert tilleggsnæring krever mye av personlig interesse og engasjement. Det fokuseres også på at det bør være grunnlag for å utvikle slakteri- og foredlingsvirksomheten. Det pekes spesielt på muligheter både i forhold til samebyene og Nord-Troms.

Når det gjelder ringvirkninger pekes det på at både sommerbeitedistriktene i Nord-Troms og samebyene kan øke sine kjøp i distriktet. For øvrig vil lokale samhandlingsprosesser være viktig der både reindriftas verdiskaping og tjenesteyting for andre kan styrke dens posisjon i lokalsamfunnene.