Små bedrifter som leverandører til Snøhvitutbyggingen

Små bedrifter som leverandører til Snøhvitutbyggingen

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2006
Volum: 
2006:1002

Tall fra kontraktsdatabasen for utbygging av Snøhvitprosjektet sammenholdt med bedriftsdata for den enkelte leverandør viser at små norske bedrifter (bedrifter med færre enn hundre ansatte) fram til og med inngangen til 2006 hadde inngått kontraktsforpliktelser om leveranser i utbyggingsfasen på til sammen 5,6 milliarder kroner, tilsvarende 26 prosent av de totale norske leveransene til utbyggingsprosjektet så langt.

Av dette hadde bedrifter med 20-49 ansatte leveranser for 1,9 milliarder kroner. Leveransene er fordelt både på underleveranser til hovedkontrakter og leveranser i direkte kontrakter i utbyggingsorganisasjonen. I tillegg kommer et antall leverandører der verdien på underleveransene ikke er registrert.

Tallene er foreløpige og fordelingen kan endre seg etter hvert som nye hovedkontrakts- og underkontraktstall blir innregistrert utover 2006 og 2007. For den store installasjonskontrakten dreier det seg om 430 ny underleveranser som ikke er tatt med i denne analysen. Datamaterialet antas derfor å representere et lavt estimat på leveranser fra små bedrifter.

Leveranser med netto kontraktsverdi 0-20 millioner kroner utgjorde størstedelen av leveransene fra småbedriftene, med flere av disse har også leveranser med høyere kontraktsverdi. 66 prosent av antallet kontrakter som har en nettoverdi på mer enn 100 000 kr går til små bedrifter, herav også et betydelig antall til bedrifter med under 20 ansatte.

Blant små bedrifter er varehandelen største leverandørnæring etterfulgt av gruppen anleggsrelaterte næringer som omfatter bygg og anlegg, kraftforsyning, betongindustri og bergverk. Deretter følger transportnæringene, kunnskapsintensiv tjenesteyting og gruppen maskinvare, metallvare og annen industri.

Hoveddelen av de norske leveransene til Snøhvitutbyggingen er geografisk konsentrert til leverandørindustrien i Rogaland og Hordaland og til de store byggentreprenørenes hovedkontorer samt rådgivningsselskapene lokalisert i Oslo/Akershus.

De små leverandørene er mer spredt over landet og bidrar til å bryte den geografiske konsentrasjonen. Også blant de små bedriftene er Rogaland/Hordaland største leverandørregion, men Nord-Norges andel er også betydelig, 27 prosent av de små bedriftenes leveranser kommer fra Nord-Norge. I løpet av utbyggingsperioden har flere leverandøraktører etablert bedrifter lokalt.

Nyere leverandørbedrifter i Finnmark (etablert i 2002 eller seinere) har gjennomgående en større andel av fylkesleveransene i sin størrelsesgruppe enn det nyere bedrifter som er lokalisert i et etablert leverandørfylke som Rogaland har.