Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport fra prosjektet Ses@m Tromsø

Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten: Om å takle det uforutsette. Midtveisrapport fra prosjektet Ses@m Tromsø

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2005
Volum: 
SF 11/2005

Rapporten er den andre av tre statusrapporter fra følgeforskningen knyttet til prosjektet "SES@m Tromsø - Telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten. Fyrtårnprosjekt for bedre samordning og kontinuitet i helsesektoren".

Hensikten med rapporten er å analysere og synliggjøre prosesser som utspiller seg midt i prosjektperioden for å forstå beslutningene som treffes.

Hovedtyngden av rapporten er relatert til de ulike aktørenes takling av forutsette og uforutsette problemer. Denne kunnskapen er ment å ha overføringsverdi til andre kommuner som er i ferd med eller planlegger innføring av elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenesten.