Transportutfordringer ved petroleumsutbygginger - Snøhvitutbyggingen 2002-2007

Transportutfordringer ved petroleumsutbygginger - Snøhvitutbyggingen 2002-2007

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2007
Volum: 
2007:2

Bakgrunnen for rapporten er det pågående arbeidet med Norsk Transportplan 2010-2019 og ønske om å belyse hvilke transportutfordringer petroleumssektorens inntog i nord har medført hittil og forventes å medføre i framtida.

Siden Snøhvit-utbyggingen, med ilandføring til prosessanlegg i Hammerfest, er den første store olje- og gassutbygging på norsk side i Barentshavet, har en ønsket å evaluere erfaringene herfra til bruk i denne planleggingen.

Sentralt i rapportens analyser er hvilke konsekvenser Snøhvitutbyggingen har hatt for transportstrømmer og transportinfrastruktur innen luftfart, sjøtransport og veitrafikk i Hammerfest-området samt for aksen Hammerfest-Kvalsund-Alta. Analysene omhandler både gods- og passasjertransport for næringsliv og befolkning.

Avslutningsvis omhandler rapporten hva som er de største flaskehalsene i eksisterende og framtidig transportinfrastruktur, og hvilke transportmessige veivalg en står overfor, relatert til framtidige utviklingsscenarier for olje- og gassutvikling i nord.