Undersøkelse av støy i Hammerfest i forbindelse med fakling på Melkøya

Undersøkelse av støy i Hammerfest i forbindelse med fakling på Melkøya

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2007
Volum: 
2007:3

Rapporten dokumenterer en spørreundersøkelse om folks opplevelse av støy fra fakling på Melkøya, generell støy fra Melkøya og andre typer støy i deres bomiljø. Undersøkelsen er en forundersøkelse som skal relateres til en ny, tilsvarende undersøkelse etter to års driftstid.

Undersøkelsen viser at det er svært få som hører støy fra Melkøya, enten de oppholder seg inne i sin bolig på dag eller nattestid, eller utenfor sin bolig. Flertallet blant de få som hører denne typen støy, oppfattet imidlertid denne støyen som mer eller mindre plagsom. Det var relativt sett flere i utvalget som hører støy fra Melkøya, når de oppholder seg på arbeid. Majoriteten av disse hadde sin arbeidsplass på Melkøya.

Selv om fakling ikke hadde vært gjennomført på intervjutidspunktet, var det noen få av respondentene som svarte at de opplevde støyen fra fakling som plagsom. Støy fra veitrafikk og flytrafikk synes å være et langt større problem for folk i Hammerfest enn den

direkte støyen fra Melkøya. Resultatene tyder på at støy fra veitrafikk er mest plagsom for folk. De som opplevde at det er blitt mer støy i bomiljøet i løpet av de to siste årene, trakk i stor grad fram økt veitrafikk - og spesielt økt tungtrafikk som årsak til dette. Økt støy fra veitrafikk og flytrafikk kan oppfattes som

indirekte støy fra Melkøya, siden økningen trolig i stor grad kan tilskrives ulike aktiviteter knyttet til utbyggingsfasen.