Vanskeligstilte på boligmarkedet: Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen

Vanskeligstilte på boligmarkedet: Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2009
Volum: 
2009: 1002

I dette notatet redegjør vi for noen av de erfaringer kommunene som deltok i et fireårig utviklingsprosjekt rettet mot bostedsløse gjorde seg i forbindelse med gjennomføring av forskjellige tiltak og strategier for å etablere bostedsløse i egne boliger. Deretter presenterer vi metode og resultater fra vår egen undersøkelse. Vi trekker veksler på de erfaringene som er gjort og benytter teori om bostedsløse for å forklare eller redegjøre for mulige konsekvenser og den situasjon de vanskeligstilte står overfor.