Vegetasjonskart for Norge basert på Landsat TM/ETM+ data

Vegetasjonskart for Norge basert på Landsat TM/ETM+ data

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2009
Volum: 
4/2009

Denne rapporten oppsummerer arbeidet med utarbeiding av et sømløst, konsistent og heldekkende vegetasjonskart for Norge. Arbeidet ble påbegynt i 2006 på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning. Hensikten med prosjektet var å framskaffe et forbedret grunnlag for vurdering av norske verneområder. Denne rapporten oppsummer metodikk for kartlegging av store areal ved bruk av satellittdata. Data fra de amerikanske satellittene Landsat 5/TM og Landsat 7/ETM+ er brukt som grunnlagsdata i dette arbeidet. I bearbeidingsprosessen inngår klassifikasjon av satellittdata, mosaikkering av klassifiserte produkt og analyse og integrering av tilleggsdata i form av topografiske kart og digital terrengmodell. Sluttproduktet er tilordnet en standardisert legend som gjengir norsk natur og vegetasjonstyper i en midlere skala. Vegetasjonskartet som er utarbeidet er inndelt i 25 enheter og har en nøyaktighet på 30 meter. Ulike skogstyper er inndelt i 8 klasser, myr i 3 og fjellvegetasjon/åpne areal i låglandet i 10 klasser. Videre er vann, dyrka mark, by/tettsted og uklassifiserte/skyggeområder angitt som egne klasser. Arbeidet med utarbeiding av et nasjonalt vegetasjonskart ble påbegynt av Norut Tromsø i 2003. Sluttføringen av dette arbeidet er gjort med finansiell støtte fra DN og Norsk Romsenter.