Veiprosjekt Vestbygd-Lofast, Lødingen kommune. Fagrapport Reindrift.

Veiprosjekt Vestbygd-Lofast, Lødingen kommune. Fagrapport Reindrift.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2006
Volum: 
SF 01/2006

Oppdraget omfatter fagrapport reindrift som grunnlag for konsekvensutredning av veiprosjektet "Panoramaveien" Vestbygd-Lofast i Lødingen kommune. Oppdragstaker skal innhente og sammenstille de opplysninger som er nødvendig for å vurdere potensielle konsekvenser for reindrifta av evt. realisering av veiprosjektet. Rapporten skal følge vanlig oppsett for konsekvensutredninger og føres fram til envirkningsanalyse for sektoren reindrift. Muligheter for avbøtende tiltak skal også vurderes.

Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt omfatter de vestre og søndre deler av Hinnøya. De sørlige og lavereliggende deler av Vestbygdshalvøya er det viktigste vinterbeitet for distriktet. Flytte- og trekkleiene i finnes hovedsakelig i i dalene på fjellet og på strandflata/langs fjæra eller veien. Distriktet omfatter 4 driftsenheter og vel 1200 rein. Det er veldrevet og har eget slakteri på Kåringen hvor det drives videreforedling.

Direkte effekter omfatter både tap av beite, forstyrrelse av beitende rein, tap av rein ved påkjørsler, samt forstyrrelse av reinens trekk og flytting etter tradisjonelle flyttleier. En vinteråpen vei høyst sannsynlig vil medføre forstyrrelse i balansen mellom årstidsbeiter.

Om veiprosjektet blir tillatt og vedtatt gjennomført, bør det i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser være på vilkår som gjør det mulig å opprettholde reindrifta på samme nivå som før veien bygges. Det vil kreve avbøtende tiltak, f.eks. at den nye veien holdes vinterstengt eller en kombinasjon av gjerde og grind eller ekstraordinært vakthold.

Vilkår for evt. veibygging forutsettes godkjent av LMD i tråd med reindriftslovens § 10.4 i forbindelse med sikring av flyttlei.