VRI - TROMS MOT 2017. Rapport fra VRI foresight, Sommarøy 3.- 4. mai 2010.

VRI - TROMS MOT 2017. Rapport fra VRI foresight, Sommarøy 3.- 4. mai 2010.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Konferansebidrag
År: 
2010
Volum: 
9/2010

Rapporten gir referat av en foresightprosess som inngår i forarbeidet til ny samhandlingssøknad fra VRI-Troms. Foresight er både en arbeidsmåte og en holdning, deltakermedvirkning er sentralt og det ble jobbet engasjert både i grupper og plenum. Dag 1 fokuserte på nåtid og fremtid, på trender, drivkrefter og muligheter innen satsingsområdene for VRI-Troms; reiseliv, marine ressurser og petro/energi. VRI-Troms anbefales å videreføre stimulering av samarbeid, både mellom bedrifter og mellom næringsliv og FoU i tilegg til utvikling av kompetanse. Kompetanse er grunnlag for innovasjon, konkurransedyktighet og basis for samarbeid. Dag 2 fokuserte på næringslivets forhold til FoU og VRI. Kartlegginger indikerer at regionens næringsliv er utviklingsorientert, men har kunder og leverandører som sine viktigste utviklingspartnere selv om de er positivt innstilt til å bruke FoU miljøene. Både FoU miljøene og VRI-Troms er lite synlige ovenfor næringslivet. Bedrifter som har brukt VRI-virkemidler vurderer ordningene som relevante og nyttige for bedriftene, de er enkle og bidrar til å stimulere utvikling og innovasjon. VRI-Troms anbefales derfor å videreføre dagens ordninger, samt å gjennomføre noen nye grep for å øke kjennskapen til VRI i næringslivet. Det anbefales også at det initieres følgeforskning på hvordan bruk av virkemidler stimulerer til innovasjon og utvikling hos bedriftene og hvordan dette samvirker med andre lokale og globale innovasjonsimpulser. Denne kunnskapen må tilbakeføres til næringslivet og vil kunne bidra til styrking av bedriftenes innovasjonsevne. Foiler fra forskerbidrag og bedriftspresentasjoner er vedlagt rapporten.