Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Avdeling for samfunnsforskning ved Norut Tromsø forsker innen disse temaområdene:

Sametingets søkerbaserte språktilskudd fungerer godt. Resultatene når ut til mange lokalsamfunn.

Evalueringen viser at det er behov for en grundig drøfting av hva en vil med avtalen.

Det blir flere kunstnere i de samiske områdene. Kvinnene er i flertall i kulturnæringene.

Samisk

Noen eksempel på oppdragsforskning utført ved Norut Alta-Áltá relatert til samiske spørsmål.

Samisk

Noen eksempler på grunnforskning utført av Norut Alta - Áltá relatert til samiske spørsmål.

Samisk

Norut Alta-Áltá har over mange år bidratt til kunnskapsbygging om samepolitikk og samiske samfunnsforhold, herunder også samepolitikkens plass i skjæringsflaten mot lokal, regional og nasjonal politikk.

Norut Alta skal evaluere samarbeidsavtalen mellom Sametinget og samiske kunstnerorganisasjoner.

Sider