Urfolk

Urfolk

Aktuelt

Norut Alta – Áltá har fått midler fra Regionalt forskningsfond for å forske på hvordan folk opplever FeFo’s eierdisposisjoner og forvaltning.

Norut Alta skal i samarbeid med Nordlandsforskning kartlegge bruken av nordsamisk-, lulesamisk og sørsamisk språk.

Hvilke organisatoriske utfordringer og muligheter har Sametinget? Dette belyses i en helt fersk rapport.

Norut Alta-Álta har evaluert Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling. Ordningen har bidratt til økt kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Fire år har gått siden Finnmarkseiendommen (FeFo) ble etablert. FeFo skal nå i gang med sin andre strategiplan. Til dette trengs kunnskap om hvordan FeFo så langt har formet sin rolle og utført sine oppgaver.

Hvor nerdete er egentlig en forsker som vinner nobelprisen? Og hva har nobelprisen i økonomi med reindrift å gjøre?

Norut Alta - Áltá har utredet hva slags konsekvenser utbyggingen av Goliatfeltet kan få for samiske forhold i regionen.

- til tross for et stadig varmere klima, men må regne med tilpasninger i framtida. Det viser en studie utført av Norut om klimautviklinga og mulige følger for reindrifta i Norge.

Sider