Martin Sollund Krane

Forskningstema: 
  • Lokal og regional utvikling
  • Lokaldemokrati
  • Offentlig styring og forvaltning
  • Omdømmehåndtering
  • Innovasjon i offentlig sektor
CV: 

Utdanning:

2018:    Ph.d. i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning statsvitenskap (UiT)
Doktorgradsavhandling (monografi): «Omdømmehåndtering og lokaldemokrati. Uintenderte implikasjoner av strategiske tilnærminger til identitet og kommunikasjon for kommunene som lokaldemokratiske arenaer». 

2007:    Cand. polit. i statsvitenskap (UiT)
Hovedfagsoppgave: «Kampen om demokratibegrepet i globaliseringsdebatten – en diskursanalyse». 

2002:    Cand. mag. (UiT)
Statsvitenskap (mellomfag), sosiologi og jus

Arbeidserfaring:

2018-:            Forsker, Norut

2016-2018:    Seniorrådgiver, K-Sekretariatet IKS.
Fagansvar for oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon, herunder utarbeidelse av overordnet analyse som skal ligge til grunn for den enkelte kommunes plan for forvaltningsrevisjon, utredninger i forkant av kontrollutvalgenes bestillinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter, samt saksbehandling i forbindelse med prosjektrapportering og -oppfølging.

2016 (vår):    Universitetslektor, UiT Norges arktiske universitet
Emneansvarlig for STV-2020 – Bacheloroppgaven, og undervisning tilknyttet studiet Master of Public Administration (MPA).

2012-2016:    Stipendiat, UiT Norges arktiske universitet
Tilknyttet NFR-prosjektet (DEMOSREG) «Municipality Branding: The Challenges of Building Trust».

2008-2012:    Rådgiver, K-Sekretariatet IKS

2008 (vår):    Vitenskapelig assistent, UiT Norges arktiske universitet

Tilknyttet forskerskolen CEPIN.