Harald Johnsen

Forskningstema: 

Utvikle anvendelser av satelittradardata, med spesiell interesse for oceanografi. Temaer av interesse er radar interferometry og satellitt oceanografi.

CV: 

Mastergrad i fysikk (1981) og Dr. grad i eksperimentell fysikk (1984), begge fra Universitetet i Tromsø. Var ansatt som forskningsassistent ved Nordlysobservatoriet i perioden 1984 - 1986. Har siden 1986 vært ansatt som forsker og forskningsleder ved Norut Informasjonsteknologi AS. Er for tiden ansatt som seniorforsker ved samme institusjon ved gruppa for jordobservasjon. Har også en Professor II stilling ved Insitutt for Fysikk ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet.

Koordinator for et EU FP5 prosjekt, "EnviWave", og prosjektleder for utviklingen av algoritmer og produkter til ESA's jordobservasjonssatelitt, Envisat og Sentinel-1.  Dr. Johnsen er medlem av ESA's kalibrerings/validerings team for Sentinel-1 satellitten.

Arbeidsområder: 

Seniorforsker med ansvar for forskning knyttet til satelitt oceanografi. Utvikling av applikasjoner av satelittradar målinger relatert til operasjonell oseanografi og marin meteorologi.