Bernt Johansen

Forskningstema: 

Satellite remote sensing applications, including vegetation mapping and monitoring, reindeer range monitoring, vegetation change analysis, snow and ice monitoring, vegetation classification, pollution impact studies and GIS.

CV: 

Nåværende stilling: Seniorforsker ved Norut Tromsø, avdeling for Jordobservasjon.

Cand real. i biologi, terrestrisk økologi/botanikk ved Universitetet i Troms 1983. Hovedfagsoppgaven omhandlet plantesosiologiske og økologiske studier av fjellvegetasjon i kystområder av Troms fylke, Nord-Norge.

1983-1987: Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Tromsø.

1987 - 1994: Forsker ved Norut Informasjonsteknologi

1994 - : Seniorforsker.

 

Erfaring: Bred erfaring i bruk av optiske satellittdata til kartlegging av vegetasjon og naturtyper i Skandinavia og det nordlige sirkumpolare området. Spesielt har forskningen vært rettet mot bruk av satellittdata til kartlegging av naturgrunnlaget for reindrifta i nord, samt endringer i vinterbeitene de siste 30 år. Johansen har videre arbeidet med klassifikasjon av satellittdata, vegetasjonsendringer som resultat av luftforurensing, klimastudier, snø-/iskartlegging og kombinasjon av ulike datatyper i framstilling av vegetasjonskart. Johansen har stor erfaring innen billedbehandling og GIS.

Arbeidsområder: 

Spesielt har forskningen vært rettet mot bruk av satellittdata til kartlegging av naturgrunnlaget for reindrifta i nord, samt endringer i vinterbeitene de siste 30 år. Klassifikasjon av satellittdata, vegetasjonsendringer som resultat av luftforurensing, klimastudier, snø-/iskartlegging og kombinasjon av ulike datatyper i framstilling av vegetasjonskart. Billedbehandling og GIS.