Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies

Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies

Startår

Startår: 
2009

Sluttår

Sluttår: 
2017
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd

Samarbeidspartnere: 

Universitetet i Tromsø, Norut Narvik, Høgskolen i Narvik, Norsk Polarinstitutt, Nilu, IRIS, FFI, KSAT, Spacetec, Andøya Rakettskytefelt, Norinnova, TTOnord, NAROM, Energicampus Nord, Universitetet i Alaska, Japanese Agency for Marine-Earth Science and Technology, University of Cambridge.

Prosjektet Arktiske jordobservasjons- og overvåkningsteknologier dreier seg om å utvikle nye teknologier for å samle inn data om nordområdene. Disse teknologiene vil ha stor betydning for å kunne ivareta miljøet samtidig som man har en god forvaltning av ressurser og utvikler en bærekraftig industri i nord.

Disse nye teknologiene vil være basert på målinger fra nye satellittsensorer og utvikling av ubemannede fly med sensorer som kan gjøre målinger som ikke er mulig fra verdensrommet.

Hovedmålsetning:
- Utvikle kunnskap som kan hjelpe industripartnerne i prosjektet til å utvikle nye produkter og tjenester
- Utvikle teknologi og hjelpemidler som støtter opp under etableringen av en miljømessig bærekraftig industriutvikling
- Etablere nye bedrifter basert på nye teknologier og tjenester utviklet i prosjektet
- Høyne kompetansenivået både ved utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og bedrifter i Nord-Norge med forskerutdanning innenfor jordobservasjon og fjernmåling

Prosjektet er en del av satsingen Forskningsløft i nord. Prosjektet er forlenget med en fase 2 i perioden 2014-17.