Næringsutvikling i samiske samfunn - En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord (2014:4)

Næringsutvikling i samiske samfunn - En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord (2014:4)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2014
Volum: 
2014:4
Denne rapporten inngår som en del av regjeringens Kunnskapsinnhenting ‐ verdiskaping i nord. En rekke sektorrapporter og rapporter med tverrgående tema er utarbeidet, men den samiske dimensjonen i fremtidig næringsutvikling ble i liten grad belyst gjennom disse studiene.
 
Denne rapporten forsøker å gi et bilde av næringslivet i samiske områder og hvilke utviklingsmuligheter mht. verdiskaping som finnes innenfor noen utvalgte samiske næringer (reindrift, landbruk, fiskeri, reiseliv og medie‐/kulturnæringer). Framtidsutsiktene for disse næringene blir sett opp mot utviklingstrekk i befolknings‐ og sysselsettingsutviklingen i de samiske områdene, og mot utviklingen av «nye» næringer som havbruk, mineralutvikling, fornybar energi.