Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)

Pilot – Bedre kunnskapsgrunnlag for regionale kompetanseplaner i Troms. (17/2016)

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Rapport
År: 
2016
Volum: 
17/2016
Troms fylkeskommune har vært med i et nasjonalt prosjekt om regionale kompetansebehov. Det har vurdert tilgjengelige data og analyser og nye metoder for å få bedre kunnskap om det framtidige kompetansebehovet, samt arbeidet for bedre regionalt samarbeid om dette. I Troms har det inkludert en pilot med maritim næring som eksempel for å utvikle/skissere et opplegg som kan brukes jevnlig for analyser av kompetansebehov på flere sektorer/områder regionalt.
 
Pilotprosjektet finner at:
*Det er klare ønsker og behov for bedre analyser av kompetansebehov og kompetansetilgang i Troms.
*Det finnes flere relevante undersøkelser som aktører i Troms og Nord-Norge enten gjennomfører selv eller har tilgang til gjennom sine organisasjoner, og i tillegg finnes betydelige mengder med statistikk og annet materiale, men aktørene opplever det som utfordrende å ha oversikten og å gjøre samlede analyser.
*Flere med behov for arbeidskraft med rett kompetanse ønsker at dialogen med de som finansierer og utformer utdanningstilbud eller andre kompetansehevende tiltak skulle vært bedre.
*Å ha kontakt med og få innspill fra aktører i enkeltnæringer er viktig for å få til gode vurderinger av behovet for analyser om kompetanse, og også for å gjennomføre slike analyser.
*Statistikk om utdanning og yrke for befolkning og sysselsatte i enkeltnæringer i Troms og Nord-Norge er ikke lett tilgjengelig på relevante nivå men må spesialbestilles.
Basert på disse konklusjonene anbefales det oppfølging med fem konkrete tiltak.