Forsker sammen med samiske entreprenører

Forsker sammen med samiske entreprenører

16. mars 2017

Forskere skal finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder. En helt ny dialogbasert forskningsmetode tas i bruk.

Tekst: Mali A. Arnstad, kommunikasjonsrådgiver.

Hva påvirker entreprenørene positiv eller negativt? Klarer de å etablere seg, drifte eller vokse? Det skal forskerne finne svar på.

Nybrottsarbeidet består av at Norut ikke skal forske på disse entreprenørene, som er den tradisjonelle forskningsmetoden. De skal forske sammen med dem, og vil særlig følge entreprenører innen samisk reiseliv.

- Vi tester ut dialogbasert samarbeid mellom forskere og entreprenører. Målet er å utvikle kunnskap sammen, sier prosjektleder Line Mathisen ved Norut i Alta.

Får mer eierskap

I praksis betyr det at informantene får mulighet til å kommentere forskningsfunn etterhvert i prosjektet. Forskerne vil samle dem til dialogmøter underveis, presentere foreløpige funn og be om innspill.

- Det er en ny måte å samarbeide på, der vi får informasjon fra entreprenørene over lengre tid. Det kan minne om aksjonsforskningsmetoden der vi jobber veldig tett innpå virksomheter. Men her skal vi teste ut hvordan informantene reagerer når de inkluderes mer i forskningsprosessen. Vi tror de kommer til å få mer eierskap til det som skjer, forklarer hun.   

Forskerne skal observere på samlinger der reiselivsaktørene er. De skal i sin tur være med på seminarer og dialogmøter som forskerne arrangerer.

Tre år

Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionale forskningsfond Nord-Norge (RFF) og skal gå over tre år. I tillegg utfører Norut et mindre prosjekt for Sametinget som handler om å øke antallet nyetableringer i samiske områder.

- Det blir viktig å se de to prosjektene i sammenheng, og prøve å dra veksler på kunnskapen som utvikles i prosjektene, sier Norut-forskeren.

Prosjektet er i oppstartsfasen, der hele det første året primært går til datainnsamling. Deretter skal forskerne skrive artikler og arbeidsrapporter. De skal også ha et tett samarbeid med prosjektet Samisk Reiseliv, som NordNorsk Reiseliv administrerer.

Små bedrifter

Entreprenørene er svært små bedrifter som holder på innenfor reiseliv eller kulturnæringer. De tilbyr for eksempel natur- og kulturopplevelser, som kan inneholde samisk historiefortelling, mat eller joik. Det blir også viktig for forskerne å se på hvordan virkemiddelapparatet - Sametinget, Innovasjon Norge og andre, fungerer for dem.

- Vi vil gjerne etablere kunnskap som de kan bruke innad i sin bedrift for å utvikle seg videre, sier Line Mathisen.

Forskerne skal samarbeide med Högskolan Dalarna i Sverige, for å se hvordan lignende prosjekter har vært gjennomført der. De samarbeider også med UiT Norges Arktiske Universitet, Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag. 

Ávvir: Dutkit ovttasbarget sámi ealáhusaiguin